Exome Analysis Points APOE4 Haplotype as Major Risk to Develop Mesoamerican Nephropathy.